. . .     I ' C H     R H O I     A R     Y     B L A E N ... I'CH RHOI AR Y BLAEN
 
> English
Cysylltwch

 

Linciau Cyflym

 

 
profiad

I gyflawni ein gwaith mae Burum yn adeiladu ar sgiliau, profiad a chysylltiadau.

 

O ran y darnau papur yr wyf yn ei ddal mae gennyf radd mewn Economeg a Daearyddiaeth, a graddau uwch mewn Cynllunio Defnydd Tir a Rheoli Busnes.  Yr wyf yn Gynllunydd Siartredig ac yn aelod  o Gymdeithas yr MBAs. 

 

Yn help i hyn oll mae profiad dros 30 mlynedd o weithio gyda phob math o sefydliadau – o weithio i mi fy hun i weithio mewn sefydliadau mawr -yn y sectorau preifat a “thrydydd” yn ogystal â’r sector gyhoeddus.  Yr wyf hefyd wedi gwasanaethu gyda nifer o fudiadau gwirfoddol ac elusennol.

 

Ond gan amlaf nid yw’r sgiliau a’r profiad hwnnw’n ddigon – rhaid tynnu eraill i mewn ar gyfer creu tîm llwyddiannus neu gael barn arbenigol. A dros y blynyddoedd rwyf wedi arwain a gweithio ochr yn ochr a nifer o arbenigwyr eraill.
Ond llawn cyn pwysiced yn fy nhyb i yw’r gallu i ddod ymlaen gyda phobl fel chi, i wrando a deall eich hanghenion a’u dyheadau; y gallu wedyn i ddefnyddio sgiliau a phrofiad  i ddadansoddi a deall yr amgylchedd a’r sefyllfa yr ydych  ynddo ac yna i weithio gyda chi, phwy bynnag arall sydd angen,  i greu cynllun gweithredu ar sut i symud ymlaen.